Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum,

  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u een of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd, of
  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u een of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd, of
  • op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd, of
  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u een overeenkomst heeft gesloten voor de regelmatige levering van goederen over een bepaalde periode.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Loeger GmbH, Hauptstraße 57, Duitsland, telefoonnummer: +49(0)815892101, e-mailadres: info@mini-bob.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, als dat eerder is.

Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

– Een

Loeger GmbH, Hauptstraße 57, Germany, telefoonnummer: +49(0)815892101, e-mailadres: info@mini-bob.com

– Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

– Datum

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.